+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Hematoonkologické centrum se nachází ve 1. patře hlavní budovy (vchod ze dvora nemocnice.

Pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí (hematoonkologické centrum) je součástí Oddělení klinické hematologie NsP Havířov. V současné době toto pracoviště zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči v celém spektru zhoubných onemocnění krvetvorby, a to včetně nejmodernější a často nejúčinnější biologické léčby krevních malignit. Specializovaná péče o nemocné se zhoubnými chorobami hematopoetického (krevního) původu (leukémie, lymfomy, mnohočetný myelom, myeloproliferativní onemocnění) je v ČR centralizována na:

 

8 center vysoce specializované hematologické péče:

 • CIHP – ÚHKT Praha
 • VFN Praha, OKH FNKV Praha
 • Klinika Hematoonkologie FN Ostrava
 • OKH II. Interní kliniky FN Hradec Králové
 • Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
 • Interní hematoonkologická klinika FN Brno
 • Hemato-onkologické oddělení FN Plzeň

 

9 pracovišť s rozšířenou hematoonkologickou péčí:

 • CRHP – OKH NsP Havířov
 • HTO Slezské nemocnice Opava
 • OKH Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • OKH Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, a.s.
 • Hematologické oddělení OC JGM Nový Jičín
 • OKH Nemocnice Liberec
 • OKH Nemocnice Mladá Boleslav
 • HTO Nemocnice Pelhřimov
 • OKH FN Motol
 
Klinická část
 
Klinickou část hematoonkologického centra NsP Havířov představuje hematologická ambulance, na kterou navazuje hematoonkologický stacionář, a dále lůžková hematologická stanice o 12 lůžcích. Na stacionáři probíhá aplikace chemoterapie, imunoterapie a hemoterapie ambulantní cestou bez nutnosti hospitalizace nemocného. Hematologická lůžka včetně izolačního pokoje a moderně vybavená lůžka jednotky intenzivní péče interního oddělení slouží k hospitalizaci pacientů, jejichž celkový stav a komplikovaný průběh neumožňuje ambulantní ošetření. Ve spolupráci s interní částí jednotky intenzivní péče je pro naše pacienty dostupná vysoce kvalitní intenzivní péče s možnostmi akutní hemodialýzy, plazmaferézy a CPFA. Na vysoké úrovni je i spolupráce s dalšími odděleními nemocnice (ARO, neurologické, chirurgické, radiodiagnostické oddělení, patologie). Dokonalá návaznost plně funkčního ambulantního hematologického provozu na vlastní lůžkovou stanici a interní JIP, každodenní přítomnost hematologického konsiliáře (a jeho nepřetržitá přítomnost na telefonu v době pohotovostní služby), spolupráce s ostatními obory a dlouholeté zkušenosti lékařů a středně zdravotnického personálu jsou zárukou kontinuity komplexní hematologické péče.
 
 
Laboratoř
 
Laboratorní část hematoonkologického centra zahrnuje rutinní a specializované laboratoře (rutinní hematologie, koagulační laboratoř, cytomorfologická laboratoř, laboratoř průtokové cytometrie). Na OKH se realizují odběry kostní dřeně k histologickému vyšetření (trepanobiopsie) pro široký region. Doménou naši laboratoře je diagnostika hematologických nádorových onemocnění, která vychází z dlouholetých a bohatých zkušenosti v cytomorfologické a flow-cytometrické diagnostice. Jako jedno z mála hematologických pracovišť poskytujeme tzv. rychlou diagnostiku příčiny zvětšených lymfatických uzlin na základě cytomorfologického otisku extirpované lymfatické uzliny a flow-cytometrického vyšetření suspenze buněk připravené z postižené uzliny. Tato rychlá diagnostika nám umožňuje optimálně využití intervalu do obdržení výsledku histologického vyšetření, které je pro konečnou diagnózu zcela zásadní.
 
 
O terapii
 • Chemoterapie zahrnuje perorální nebo parenterální (injekční nebo infúzní) podání klasických cytostatik, tj. léků zasahujících do struktury nebo funkce nádorových buněk s cílem jejich zničení a zastavení jejich růstu. Efekt cytostatik není pro nádorové buňky zcela specifický, a proto může mít chemoterapie řadu nežádoucích účinků.
 • Imunoterapie zahrnuje parenterální (injekční nebo infúzní) podání léků ovlivňujících činnost imunitního systému s cílem jeho mobilizace v boji s nádorovým procesem. Pod pojem imunoterapie řadíme také aplikaci monoklonálních protilátek, tj. léků cíleně se vážících převážně jen na specifické struktury nádorových buněk (rituximab). Biologická léčba zahrnuje perorální nebo parenterální (injekční nebo infúzní) podání léků s cíleným účinkem přímo na nádorové buňky nebo procesy usnadňující nádorový růst. Na OKH NsP Havířov jsou t.č. dostupné léky rituximab (MabThera) a obinutuzumab  (Gazyvaro) pro léčbu CD20 pozitivních lymfoproliferativních nemocí, thalidomid (Myrin), lenalidomid (Revlimid) a bortezomib (Bortega) pro léčbu mnohočetného myelomu, azacytidin (Vidaza) pro léčbu MDS a AML a romiplostin (Nplate) a eltrombopag (Revolade) pro léčbu autoimunitní trombocytopenie. Pro léčbu chronické lymfocytární leukémie a lymfomu z plášťových buněk jsou k dispozici preparáty ibrutinib (Imbruvica) a idelalisib (Zydelig).
 • Chelatační léčba se využívá u pacientů vyžadujících pravidelné dlouhodobé podávání transfúzí červených krvinek, které vede k hromadění železa v těle. Lék deferasirox (Exjade) je optimálním prostředkem na redukci přetížení organismu železem.

 

Spolupráce
Hlavním spolupracujícím centrem intenzivní hematologické péče je pro OKH NsP Havířov Hemato-onkologická klinika FN Olomouc. HOK FN Olomouc přebírá z OKH NsP Havířov nemocné, jejichž stav vyžaduje vysokodávkovanou intenzívní chemoterapii nebo transplantaci krvetvorných buněk. Na HOK FN Olomouc jsou také dostupné další speciální léčebné možnosti. Součástí naši spolupráce s FN Olomouc je využití nejmodernější zobrazovací metody PET/CT s výjimečným postavením v diagnostice postižení nádorovými nemocemi. OKH NsP Havířov spolupracuje také s Klinikou hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava.
 

Odkazy