+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

 

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.

loga projektu

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001519

Nemocnice s poliklinikou Havířov dokončila realizaci projektu s názvem Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o., v jehož rámci byly zakoupeny a uvedeny do provozu ve zdravotních odděleních nemocnice nové zdravotnické přístroje pro různé obory léčebné péče. Hodnota zakoupených zdravotnických přístrojů je celkem 50 256 011,- Kč vč. DPH

Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. Toto zvýšení kvality bylo dosaženo pořízením nových zdravotnických přístrojů, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem je i zvýšení spolehlivosti používaných přístrojů, jelikož zastaralé přístroje vykazují větší chybovost a menší přesnost. Nová zdravotnická technika přinese vyšší standard léčebné péče a tím zvýšení úrovně léčebných a diagnostických postupů.

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ukončení realizace projektu bylo k 31.8.2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. - 2. část
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001573

loga k projektům
Nemocnice s poliklinikou Havířov dokončuje realizaci projektu s názvem Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. - 2. část, v jehož rámci byl zakoupen a uveden do provozu na radiologickém oddělení nemocnice nový skiaskopicko-skiagrafický přístroj značky Siemens Healthcare typ Luminos dRF Max v pořizovací hodnotě 11 355 245,- Kč vč. DPH.
Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. Toto zvýšení kvality bylo dosaženo pořízením skiaskopicko-skiagrafického přístroje, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem je i zvýšení spolehlivosti používaných přístrojů, jelikož zastaralé přístroje vykazují větší chybovost a menší přesnost. Nový skiaskopicko-skiagrafický přístroj přinese vyšší kvalitu v bezpečnosti a ochraně pacientů před ionizujícím zářením a výrazně zrychlí vyšetření a zkvalitní diagnostiku RTG.
Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Ukončení realizace projektu je plánováno k 10. 3. 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006969

loga projektu

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o zahájila realizaci projektu „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“.
Cílem projektu je zvýšit úroveň zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici. Zajistit automatický sběr a archivaci logů z jednotlivých informačních systémů a jiných aktivních prvků v síťovém prostředí nemocnice včetně reportingu a analýzy bezpečnostních incidentů nebo jiných abnormálních stavů. Výše uvedená opatření budou napomáhat zvýšení odolnosti významných systémů proti kybernetickým hrozbám a doplní soubor opatření, které byly zavedeny v souvislosti s platností zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Dílčí cíle projektu:
 Zavedení nástroje na řízení přístupových oprávnění
 Zavedení nástroje na zajišťování úrovně dostupnosti informací
 Zajištění fyzické bezpečnosti
Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Ukončení realizace projektu je plánováno k 31. 12. 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o.

Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné péče v NsP Havířov. Zvýšením kvality bude dosaženo pořízením nového a modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Celkové způsobilé výdaje: 51.410.000 Kč

Termín realizace projektu : počátek realizace projektu - 29. 10. 2018 ukončení realizace projektu - 4. 5. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nemocnice s poliklinikou v Havířově, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem:

Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních
reg. č. CZ.1.10/2.1.00/11.00929Projekt byl financován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 10.2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb.

Partnery projektu bylo 6 nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, tj. Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Nemocnice s poliklinikou v Havířově, p.o., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o., Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., a Nemocnice Třinec, p.o.. Celkové náklady projektu dosáhly výše 167.783.724 Kč, přičemž spolufinancování ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činila 92,5% způsobilých nákladů projektu a zbylý podíl tvořilo spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem tohoto projektu je modernizace a zkvalitnění poskytovaných zdravotnických služeb, prostřednictvím pořízení přístrojové techniky do šesti nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem. Projekt zlepšuje dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v regionu Moravskoslezsko zaměřenou na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními, technicky vyspělými metodami díky nejmodernější přístrojové technice. Dopadem realizace projektu je zvýšení kvality života v regionu díky zkvalitnění zdravotní péče.

Nemocnice se podílela na přípravě i realizaci projektu, a provozuje výstupy v rámci projektu pořízené. V rámci projektu byly pořízeny následující zdravotnické přístroje a technologie:

  • Systém digitalizace
  • Sterilizátory
  • CTVýpočetní tomograf - CTV roce 2011 byl pořízen rentgenový přístroj CT – výpočetní tomograf Siemens Somatom Definition AS umožňující zobrazovat řezy tělem pacienta. V době pořízení se jednalo o špičkový přístroj s 64 skeny za otáčku a s podstatně vyšší rozlišovací schopností než jakou disponoval předchozí přístroj (3 skeny za otáčku). Důležitou výhodou je také snížení radiační zátěže vyšetřovaných pacientů. Vysoké rozlišení spolu se softwarovým vybavením umožňuje lékařům přesnější diagnostiku.
 


STERILIZÁTORY

V roce 2012 byli pořízeny jeden formaldehydový sterilizátor BMT Formomat PL3 a dva parní sterilizátory BMT Sterivap 6612, z toho jeden parní sterilizátor s vlastním vyvíječem páry.  Nahrazením starších sterilizátorů na pracovišti Centrální sterilizace se podařilo zvýšit komfort obsluhy, zefektivnit provoz kratšími časy jednotlivých šarží, snížit spotřebu médií a splnit požadavky certifikace managementu kvality sterilizačního procesu dle ČSN EN ISO 13 485.


Formladehydový (vlevo) a dva parní (uprostřed a vpravo) sterilizátory BMT


 


SYSTÉM DIGITALIZACE

V rámci dodávky Systému digitalizace - PACS byli v roce 2013 pořízeny servery, akviziční stanice, digitizéry, tiskárna a kazety se speciální folií, které společně se softwarovým vybavením umožňují nepřímou digitalizaci rentgenových snímků včetně jejich zálohování.


Digitizér AGFA CR30-X